Religious Calendar

Jan - 17
Putrada Ekadashi    1/12    Mon
Vrat Purnima    1/11    Wed
Makar Sankranti    1/14    Sat
Sankashta Chaturthi    1/15    Sun
Shattila Ekadashi    1/23    Mon
Feb - 17
Vasant Panchami    2/1    Wed
Jaya Ekadashi    2/7    Tues
Purnima    2/10    Fri
Sankasht Chaturthi    2/14    Tue
Vijya Ekadashi    2/22    Wed
*Maha Shivratri    2/24    Fri
Mar - 17 
Aamlika Ekadashi    3/8    Wed
*Holi / Purnima    3/12    Sun
Sankashta Caturthi    3/16    Thu
Papmochani Ekadashi    3/24    Thu
Fudi Padvo (Chaitri Navratri Prarambh)    3/28    Tue

Apr - 17
*Shri RamNavmi    4/5    Wed
Kamda Ekadashi    4/7    Fri
*Hanuman Jayanti    4/11    Tue
Sankashta Caturthi    4/14    Fri
Varundhani Ekadashi    4/23    Sun
Akshay Trutiya (Shri Vallabahacharya Jayanti)    4/28    Fri
May - 17
Mohini Ekadashi    5/6    Sat
Purnima    5/10    Wed
Sankashta Chaturthi    5/14    Sun
Apara Ekadashi    5/22    Mon
Jun - 17
Nirjala Ekadashi    6/5    Mon
Purnima    6/9    Fri
Sankashta Chaturthi    6/13    Tue
Yogini Ekadashi    6/20    Tue
Rath Yatra    6/26    Mon
Jul - 17
Dev Shayni Ekadashi    7/4    Tue
Guru Purnima    7/9    Sun
Sankasht Chaturthi    7/12    Wed
Kamika Ekadashi    7/20    Thu
Hariyali Amas    7/23    Sun
Shravan Mas Prarambha    7/24    Mon

Aug - 17
Pavitra Ekadashi    8/3    Thu
Pavitra Baras    8/4    Fri
Raksha Bandhan/Purnima    8/7    Mon
Sankasht Chaturthi    8/11    Fri
Nag Panchmi    8/12    Sat
Radhan Chhath    8/13    Sun
Shitla Satam    8/14    Mon
*Janmashtami    8/15    Tue
Aja Ekadashi    8/18    Fri
Shravan Mas Samapta    8/21    Mon
*Ganesha Chaturthi    8/25    Fri
Sep – 17
Parivartini Ekadashi    9/2    Fri
*Ananta Chaturdashi/ Ganesh Visarjan/Purnima    9/5    Tue
Shradha Mas Prarambh    9/6    Wed
Sankasht Chathurthi    9/9    Sat
India Ekadashi    9/16    Sat

*Navaratri Prarambha    9/21    Thu
*Havnashtami    9/28    Thu
*Navaratri Samapta    9/29    Fri

Vijya Dashmi    9/30    Sat
Oct - 17
Pashamkusha Ekadashi    10/1    Sun

* Sharad Purnima    10/5    Thu
Sankashta Chaturthi    10/8    Sun
Rama Ekadasi    10/15    Sun
Vagh Baras    10/16    Mon
Dhan Teras    10/17    Tue
Kali Chaudas    10/18    Wed

*Diwali                 10/19   Thu
*Govardhan Poojan / Annakut    10/20    Fri
Bhai Bij    10/21    Sat
Labh Panchmi    10/25    Wed
Prabodhini Ekadashi    10/31    Tue
Nov - 17
Vrat Purnima    11/3    Fri

* Dev Diwali/Tulsi Vivah    11/4    Sat
Sankashta(Kadava) Chaturthi    11/7    Tue
Utpatti Ekadashi    11/14    Tue
Mokshada Ekadashi    11/30    Thu
Dec - 17
Purnima    12/3    Sun
Sankashta(Kadava) Chaturthi    12/6    Wed
Safla Ekadasi    12/13    Wed
Putrada Ekadasi    12/29    Fri